Vítejte na stránkách obce Obec Rohoznice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Rohoznice

2. Důvod a způsob založení

Obec Rohoznice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je k dispozici v sekci úřad - samospráva.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 6:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

4.4 Telefoní čísla

Obecní úřad:   +420 493 693 367
mobil:              +420 731 273 961

4.5 Adresa internetové stránky

www.rohoznice.eu

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentůjak v listinné, tak i elektronicko podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Elektronická adresa podatelny

ou.rohoznice@seznam.cz

4.8 Datová schránka

7e4a6w6

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

1162549359/0800

6. IČ

00578525

7. DIČ

Obec Rohoznice není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - finanční hospodaření

V této sekci najdete informace týkající se rozpočtu v aktuálním roce a v letech uplynulých, závěrečné účty a kontroly hospodaření obce.

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v pondělí 6:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email ou.rohoznice@seznam.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v odkazu obecní vyhlášky. 


Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v sekci úřad - chci zařídit - posklytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
  vzor-licencni-smlouvy.pdf (217 kB)

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouovu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dipozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

publikováno: 26. 4. 2024 08:42, Radka Petříková

Novinky z Úřad