Vítejte na stránkách obce Obec Rohoznice, chcete si nastavit zobrazení:

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Rohoznice

2. Důvod a způsob založení

Obec Rohoznice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je k dispozici v sekci úřad - samospráva.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 6:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

4.4 Telefoní čísla

Obecní úřad:   +420 493 693 367
mobil:              +420 731 273 961

4.5 Adresa internetové stránky

www.rohoznice.eu

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentůjak v listinné, tak i elektronicko podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Elektronická adresa podatelny

ou.rohoznice@seznam.cz

4.8 Datová schránka

7e4a6w6

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

---

6. IČ

00578525

7. DIČ

Obec Rohoznice není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - finanční hospodaření

V této sekci najdete informace týkající se rozpočtu v aktuálním roce a v letech uplynulých, závěrečné účty a kontroly hospodaření obce.

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v pondělí 6:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email ou.rohoznice@seznam.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v odkazu obecní vyhlášky. 


Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v sekci úřad - chci zařídit - posklytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
  vzor-licencni-smlouvy.pdf (217 kB)

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouovu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dipozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

aktualizováno: 20. 2. 2021 21:43, OI admin

Novinky z Úřad

  • Radka Petříková
  • 57

KALENDÁŘ SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2022

V roce 2022 budou všechny popelnice vyváženy každé pondělí v lichém týdnu.

První svoz bude 3.1.2022, další 17.1.2022 atd.

Úřad
Obec